PRIVACYBELEID I).

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zal de firma Derby nv (hierna ‘Derby’), een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0407.042.484 waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in

 • 1100 Chaussée de Wavres, Brussel 1060, België, Phone: +32 2 349 16 11; Fax: +32 2 349 16 15;
 • E-mail: help@ladbrokes.be;
 • website: www.ladbrokes.be, handelen als verwerkingsverantwoordelijke.

Derby verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid informeert u over de rechtsgrond op basis waarvan alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt in het kader van uw partnercontract. Gelieve hetgeen volgt aandachtig te lezen om onze positie en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken, te begrijpen. De gegevens die wij over u mogen verzamelen In het kader van ons Contract verzamelen en verwerken wij de volgende u betreffende gegevens :

 • E-mailadres
 • Naam en voornaam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Skype-identificatiegegevens
 • Webadres
 • Datum registratie
 • Taal
 • Bankrekening
 • Firmanaam
 • Btw-nummer
 • Categorie en doelmarkt

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens ? De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens vereist dat wij voldoen aan bepaalde voorwaarden alvorens wij uw gegevens mogen gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij nemen onze verantwoordelijkheden krachtens de wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens zeer ernstig, net als de naleving van deze voorwaarden. Om uw persoonsgegevens te gebruiken, baseren wij ons op drie voorwaarden, naargelang van de door ons uitgevoerde activiteiten.

1 - Naleving van onze contractuele verplichtingen : Wij gebruiken uw gegevens om onze verplichtingen in het kader van tussen u en ons afgesloten contracten na te komen en om u de door u gevraagde informatie en diensten te bezorgen. In het kader van het contract en om een goede uitvoering ervan te garanderen, gebruiken wij uw gegevens ook om u te informeren over de aan onze diensten en/of producten aangebrachte wijzigingen en over de evolutie van onze contractuele relatie.

II).

2 -Wettelijke verplichtingen : Als gereglementeerde entiteit zijn wij verplicht om ons te houden aan de geldende richtlijnen van elke relevante regelgevende instantie en hebben wij verplichtingen krachtens de geldende wetgeving, met inbegrip van de wet op de kansspelen en weddenschappen en de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en fraude. Wij gebruiken uw gegevens dus om vereiste en passende onderzoeken te voeren en om onze wettelijke en reglementaire verplichtingen en taken na te komen, en (indien van toepassing) te voldoen:

 • aan de eisen van de toepasselijke wetten inzake gokdiensten, weddenschappen of kansspelen;
 • aan de richtlijnen van alle bevoegde regelgevende instanties;
 • aan de eisen van de geldende wetgeving inzake de bestrijding van het witwassen van geld, fraude, terrorismefinanciering, corruptie, belastingontduiking, de levering van financiële of andere diensten aan personen aan wie economische of commerciële sancties kunnen worden opgelegd, met inbegrip van (in voorkmend geval) tegenover uitgesloten klanten;
 • aan alle andere wetten, reglementen, richtlijnen, gedragscodes, rondzendbrieven, ordonnanties, adviezen of aanvragen die van toepassing zouden kunnen zijn;

3 - Gerechtvaardigde belangen : Wij gebruiken uw gegevens ook in bepaalde gevallen op basis van onze gerechtvaardigde belangen hoofdzakelijk om:

 • ons te wapenen tegen fraude en de fysieke en computerbeveiliging van onze onderneming te garanderen;
 • het beheer te garanderen van alle geschillen die ontstaan tussen ons of met derden.

Wanneer wij uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, zullen wij onze belangen om uw persoonsgegevens te gebruiken afwegen tegen uw belangen als burger en uw rechten krachtens de wetten inzake gegevensbescherming. Het resultaat van deze afweging zal bepalen of wij uw persoonsgegevens op de in dit privacybeleid beschreven manier kunnen gebruiken. Wij zullen altijd op redelijke wijze handelen en zoveel mogelijk rekening houden met uw belangen bij de uitvoering van deze afweging.

Hoelang bewaren wij uw gegevens ?

Wanneer uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervoor vermelde doeleinden, zullen wij ze wissen binnen de hieronder opgegeven termijnen. Alle gegevens worden doorgaans gewist na een periode van 10 jaar vanaf de datum van onze laatste positieve interactie met u. Wij mogen uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar bijhouden om ons in staat te stellen de inlichtingen die wij nodig kunnen hebben voor juridische en reglementaire doeleinden, te bewaren.

Doorgifte van uw gegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens doorgeven aan elk lid van de Groep Ladbrokes Coral, dit wil zeggen aan onze filialen, ons moederbedrijf en zijn filialen zoals bepaald in artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen (hierna de ‘Groep Ladbrokes Coral’). Wij delen uw gegevens alleen met:

 • commerciële partners, leveranciers en verwerkers voor de uitvoering van alle contracten die wij met hen of met u afsluiten;
 • leden van de Groep Ladbrokes Coral en leveranciers en derde dienstenaanbieders voor de doeleinden vermeld onder HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS ? hiervoor;
 • derde leveranciers en derde dienstenaanbieders indien ze de Groep Ladbrokes Coral bijstaan bij zijn wettelijke/reglementaire verplichtingen, zoals bijvoorbeeld aanbieders van diensten in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld, fraude, controles enz.;
 • geselecteerde derden zodat ze met u contact kunnen opnemen met informatie over de diensten die ze leveren wanneer u uitdrukkelijk hebt ingestemd dat wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden delen;
 • leveranciers van analysetools en browsers die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website en andere geselecteerde derden;
 • andere aanbieders van kansspelen, banken, kredietkaartmaatschappijen, ESP (zie hieronder) en agentschappen die zich bezig houden met onderzoeken en ons te beschermen tegen activiteiten van minderjarigen en fraudu leuze, criminele of verdachte handelingen (of andere activiteiten die we verplicht moeten onderzoeken en waartegen we ons moeten beschermen krachtens de wet, de regelgeving of richtlijnen) of indien we redenen hebben om aan te nemen dat u dergelijke handelingen hebt gesteld;

III).

 • onze regulators, organisaties die belast zijn met de toepassing van de wet of fraudepreventie alsook onze juridisch adviseurs, rechtbanken, eventueel passende onafhankelijke arbitragediensten, bestuur sinstanties uit de sport en de organisaties voor de integriteit van weddenschappen en andere erkende organisaties met de bedoeling alle reële of vermoedelijke criminele activiteiten of andere reglementaire of wettelijke kwesties enz. te onderzoeken. Wij delen uw persoonsgegevens met derden:
 • - indien wij van plan zijn om een bedrijf of activa te kopen of verkopen, waarbij wij uw persoonsgegevens doorgeven aan elke potentiële verkoper of koper van dit bedrijf of deze activa; - in geval van insolvabiliteit (bijvoorbeeld faillissement of liquidatie) van de Groep Ladbrokes Coral, of van een verwerkingsverantwoordelijke of een van de entiteiten van de groep; - indien wij of bijna al onze activa worden gekocht door een derde, waarbij de persoonsgegevens die wij over onze klanten bezitten, deel uitmaken van de overgedragen activa; - om de gebruiksvoorwaarden van onze website te laten naleven; - om onze rechten, onze goederen en onze veiligheid alsook die van ons personeel, onze klanten of anderen te laten beschermen. Dit omvat ook de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, andere aanbieders van gokdiensten en de lokale politie of andere lokale organisaties die belast zijn met wetshandhaving) in het kader van de veiligheid van personeel en klanten, de preventie van criminaliteit, bescherming tegen fraude en de vermindering van kredietrisico’s;
 • wanneer we verplicht worden om uw persoonsgegevens door te geven of te delen in het kader van een wettelijke of reglementaire verplichting, of voor de preventie of opsporing van fraude of criminaliteit.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens ?

Om een billijke en transparante verwerking te garanderen, gebruiken wij, rekening houdend met onze verwerkingsactiviteiten, passende procedures voor de verwerking van persoonsgegevens waaronder technische en organisatorische maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de te lijden schade, en die onjuistheden in de verwerkte persoonsgegevens corrigeren zodat het risico op fouten zo laag mogelijk is en uw persoonsgegevens op een billijke en veilige manier worden verwerkt.

Alle gegevens die u verstrekt, worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er zelf één hebt gekozen) waarmee u toegang hebt tot bepaalde rubrieken van onze website, bent u zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat wachtwoord. Wij vragen u om dat wachtwoord met niemand te delen.

Helaas verloopt de verzending van gegevens over het internet niet 100 % veilig. Hoewel wij al het nodige doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden verzonden, niet garanderen; elke verzending gebeurt op uw eigen risico. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, maken wij gebruik van strikte procedures en veiligheidsinrichtingen om toegang door onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen.

In sommige gevallen zijn de leveranciers van diensten, de leden van de Groep Ladbrokes Coral en de organisaties waarmee we samenwerken gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte in landen die niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen als België. Wij leveren in elk geval alle redelijke inspanningen om in dergelijke gevallen te controleren of er voldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij zien er ook op toe dat onze leveranciers van diensten met ons akkoorden afsluiten over een correcte verwerking om te garanderen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw rechten

De wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens kennen u bepaalde rechten toe met betrekking tot de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Deze rechten staan hieronder nader beschreven. U kunt contact met ons opnemen via de gegevens op onze website (of rechtstreeks contact opnemen met onze DPD - zie gegevens hieronder) om een van deze rechten uit te oefenen. Wij zullen elke vraag binnen één maand na de datum van het verzoek beantwoorden.

IV)

OMSCHRIJVING VAN HET RECHT

recht 1 Het recht van inzage in de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken.

recht 2 Het recht op rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Recht 3 Het recht van wissing van de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dit recht geldt alleen wanneer wij (bijvoorbeeld) uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, of wanneer u uw toestemming intrekt indien wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, of wanneer u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken (in overeenstemming met recht 6 hieronder).

recht 4 In bepaalde omstandigheden het recht van beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken. Dit recht geldt alleen wanneer u (bijvoorbeeld) de juistheid betwist van de persoonsgegevens waarover wij beschikken, of wanneer u het recht hebt om aan ons te vragen om de persoonsgegevens te wissen, maar u ervoor kiest dat onze verwerking wordt beperkt, of wanneer wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze gegevens nodig hebt in het kader van een rechtszaak.

recht 5 In bepaalde omstandigheden het recht om alle persoonspersoonsgegevens die u hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. U hebt ook het recht om aan ons te vragen om deze persoonsgegevens, op uw verzoek, over te dragen aan een andere organisatie.

recht 6 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens waarover wij beschikken wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

recht 7 Het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

recht 8 Het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij uw persoonsgegevens op basis daarvan gebruiken (bijvoorbeeld om u reclame te bezorgen over onze producten en diensten).

V).

5 Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen via DPO@ladbrokes.be. U kunt hier terecht met alle vragen en opmerkingen over dit privacybeleid.

Indien u bezorgd bent over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u niet tevreden bent over ons antwoord op uw vraag in verband met uw rechten, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via het volgende adres:

 • Persstraat 35
 • 1000 Brussel,
 • België.

Wijzigingen aan het onderhavige privacybeleid

Wij zullen u over elke toekomstige wijziging aan het onderhavige privacybeleid informeren via mail of met elk ander communicatiemiddel. Dit beleid werd voor het laatst herzien en bijgewerkt op: 30/10/2018.